Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Publikace

Prejavenie spojenia medzi geometriou priestoru, časom a gravitáciou prostredníctvom neutrína

V článku "Neutríno a zlatý rez", uverejnenom na stránkach ALLATRA-SCIENCE, bola preukázaná určitá korelácia medzi proporcionálnymi časovými úsekmi (vyjadrenými v sekundách) a geometrickými parametrami pravidelného päťuholníka (hodnotami uhlov vyjadrenými v stupňoch) alebo pentagramu. Práve toto bolo príčinou podrobnejšieho štúdia geometrických vlastností špirálovej štruktúry tajomnej elementárnej častice - neutrína.

Přečtěte si více...


NEUTRINO A ZLATÝ ŘEZ

Po vydání článku "Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu" [1] na stránkách ALLATRA- SCIENCE byla nalezena docela zajímavá informace o unikátní elementární částici - neutrino.

Přečtěte si více...


Elementárne častice a energetická konštrukcia človeka podľa zlatého rezu

Po prečítaní článku "Informačný fotón (fotón-4) a zlatý rez" [2] na stránkach „ALLATRA VEDA“ došlo u mňa k pozoruhodnému pochopeniu toho, že časové úseky (intervaly) elementárnych častíc (silového fotónu, informačného fotónu a čiastočky allat) sú spojené so štyrmi základnými smermi – štyrmi svetovými stranami – hlavnými smermi. Smery, ukazujúce na každú svetovú stranu, vytvárajú kríž. A najzaujímavejšie je, že vo všetkej tejto mnohotvárnosti hrá bezprostrednú úlohu chýrny a všadeprítomný zlatý rez.

Přečtěte si více...


Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu

Ku dnešnému dňu spočíva zložitosť priamej detekcie neutrónov v tom, že neutrón nemá vonkajší náboj, kvôli čomu nezanecháva za sebou stopy, no vedci vyvinuli rad detektorov (chladiče, meniče), ktoré zaznamenávajú vzájomné pôsobenie neutrónov s určitými látkami. Tieto látky generujú počas jadrových interakcií s neutrónmi nabité častice, alebo gama kvantá, ktoré môžu byť následne zaregistrované (napríklad proporcionálny detektor neutrónov plnený héliom). Taktiež sa používajú scintilačné(zábleskové) detektory, ktoré emitujú svetlo pri absorpcii ionizujúceho žiarenia. Odborníci z jadrovej oblasti veľmi dobre chápu problematiku detekcie a výpočtu neutrónov a tiež ich zložkových elementárnych častíc.


Přečtěte si více...


Celistvá jednotka času Allat. Vplyv elektromagnetického poľa na rovnovážne stavy tautomérnych foriem acetónu

Univerzálne jednotky merania pre pohodlnú prácu s kmitavými procesmi existujú. Allat – je celistvá jednotka času (1 Allat = 11 minút 56,74 sekundy), ktorá umožňuje popísať správanie kmitavých procesov v zložitých podmienkach a predpovedať správanie takéhoto systému presnejšie, ako bežne používané jednotky času - hodiny, minúty a sekundy.

Přečtěte si více...


Celistvá jednotka času (allat): 11 minút 56,74 sekúnd. Polčas rozpadu neutrónu.

"V našom chápaní allat je celistvá jednotka času, ktorá má obrovský význam pre všetku hmotu. A ak zoberieme súčasné označovanie zemského času, tak allat predstavuje 12 minút, presnejšie 11 minút 56,74 sekundy (alebo 716,74 sekundy). Keď sa vedci dopracujú k pochopeniu tejto najdôležitejšej častice základu, takpovediac základného stavebného kameňa Vesmíru, tak to bude nielen grandiózna revolúcia vo vede, bude to celý evolučný skok.

Přečtěte si více...


Proměnlivá „stálost“ fyzikálních „konstant“

Moderní věda se opírá o celou řadu základních konstant, které, podle učenců, hrají důležitou úlohu ve vědeckých výzkumech, potažmo technickém pokroku. Ovšem, co ve skutečnosti odrážejí tyto veličiny a jsou doopravdy konstantní v čase? V tomto článku provedeme analýzu proměnlivosti základních fyzikálních konstant.

Přečtěte si více...


EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA

Základem hmotného Vesmíru je zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná struktura - EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze by tato energetická „konstrukce“ jako celek podle vnějších obrysů připomínala silně zploštělý objekt.

Přečtěte si více...


Koncepce světového éteru.  Část 1: Proč měl Michelson-Morleyův experiment na detekci „éterového větru“ nulové výsledky?

Tento článek pojednává o základním pilíři, na němž se stavěli argumenty popírající teorii éteru, která byla populární až do počátku dvacátého století. Jedná se o Michelson-Morleyův experiment. Také uvedeme závěry Nikoly Tesly, proč měl tento experiment „nulový výsledek“ ve snaze odhalit „éterový vítr“; v článku se také uvádí, že v pozdějších pokusech experimentu z roku 1887, byly opakovány stejné omyly.

Přečtěte si více...


Spirálovité struktury elementárních částic

Ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ najdeme velmi zajímavé informace o spirální struktuře elementárních částic. Jsou to neobvyklé informace jdoucí daleko nad rámec představ moderní vědy. Až do teď se oficiální věda opírala o pojem „elementární částice“ bez hlubšího pochopení toho, z čeho se vlastně skládají.

Přečtěte si více...